Vestervig, d. 12. marts 2019

REFERAT fra generalforsamlingen i Vestervig Håndværker- og Borgerforening tirsdag d.

12. marts 2019 på Thinghuskroen i Vestervig.

Formanden, Keld Jensen, bød velkommen til de 56 fremmødte medlemmer. Han glædede sig over, at så mange mødte op og mindedes for 20 år siden , at den kun var 14 – 15 stykker incl. bestyrelsen.

Herefter over til Dagsordenens første punkt – valg af dirigent, hvor Jens Kr. Yde var stillet i forslag. Han blev enstemmigt valgt, og han konstaterede som det første, at generalforsam-lingen var indkaldt og varslet i tide i den lokale presse i henhold til vedtægterne.

Herefter punkt 2 – div. beretninger, og keld Jensen startede med sin formandsberetning:

Han glædede sig over alle de faste arrangementer af forskellig art, som der efterhånden kørte året rundt i byen – eks. Spis sammen i Sognehuset – Café aftner i hallen – større kon-certer i såvel Thinghusets gård som i hallen – grundlovsmøde – Sct. Hans i parken – Kloster-marked – julearrangementer i byen – skiftende kunstudstillinger i Thinghuset – løbende Kirkekoncerter – Klostermøllens julearrangement samt flere åben mølledage mv. Jo, Vestervig er en spillevende by, hvor der sker mange ting!

I det nye år ville formanden gerne have indført, at repræsentanter fra div. udvalg – eks. Thinghusudvalg – Klostermarkedsudvalg – Klostermøllen – Grønne gruppe og Vestervig Byfornyelse kunne mødes og hver især fortælle om årets planer. Der kunne være noget at koordinere indbyrdes og nye idéer kunne komme frem.

Han udtrykte en stor tak til alle aktive borgere, som arbejdede året rundt for byens vel.

Herefter omtalte formanden ”Foreningen klyngebyerne: Agger – Krik – Vestervig”, som allerede var nået langt med planerne for fjordbad i Krik – vil med stor sandsynlghed falde på plads i 2021. Der blev i fællesskab arbejdet man andre tiltag, bl.a. stiforbindelse fra Agger og hele vejen om til sommerhusområdet i Randrup. Der blev stærk opfordret til, at støtte denne forening med sit medlemskab, som kun koster kr. 100 årligt, når det ikke er forening eller firma. Flere tilstedeværende gav udtryk for, at ville indmelde sig!

Herefter omtalte formanden KLOSTERBO-projektet, som blev sat i stå med hensyn til ændring af lokalplan i november 2018 grundet stramning af bestemmelserne i Husdyr-

                                                                                                       gødningsbekendtgørelsen, så landbrug har fået samme betydning for nærliggende be-byggelse som industrianlæg. Når der skal ske ændring af lokalplan til bebyggelse, skal lugtgener fra nærliggende landbrug tages i betragtning, og her kommer Klosterbos beliggenhed på Christinavej inden for lugtgeneområdet fra Overgården, hvorfra radius er 528 m., men i denne kommunale beregning har man ikke taget hensyn til fremherskende vindretninger de sidste 10 år. Derfor har vi hyret et miljøkonsulentfirma til at foretage den helt nøjagtige beregning, og vi håber meget på, at når der er taget højde for vores frem-herskende vestenvind er der en god mulighed for at vi kan klare helt – eller delvis – frisag. Vi venter spændt på resultatet i første halvdel af april.

Der blev rettet en stor tak til kasserer Britta og revisor Bjarne for deres store indsats med regnskab, medlemshvervning mv. – også med en periode med meget ekstra at holde styr på under projektperioden for Klosterbo under Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Britta og Bjarne har valgt at slutte, men heldigvis vil Britta fortsætte arbejdet med Den grønne gruppe.

Men også tak til Britta og Bjarne for at have fundet en kompetent afløser på den vigtige kassererpost i form af Hanne Nielsen, Vogntoft, som i det daglige styrer regnskabet for Thisted Bryghus. Vi glæder os til samarbejdet, Hanne!

Der skal også rettes en stor tak til Jan Kjærgaard, som udtræder af bestyrelsen, hvor du har ydet en god indsats, og du vil også hjælpe os fremover i ny og næ.

Til sidst skal der opfordres til, at yngre kræfter melder sig under fanerne til div. udvalg under foreningen. Især savner Klostermølleudvalget yngre medarbejdere og især en, der har interesse i at lære at køre møllen.

Disse var ordene.

Dirigent konstaterede: Formandens beretning godkendt af alle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klostermølleudvalgets beretning:  Jette Koldtoft fortalte om et godt år med god indtægt fra besøgende. Møllen blev helt færdig renoveret, idet et malerfirma med ekspertice i ældre træbeklædte bygninger rensede møllen fuldstændig af med 80 grader varmt vand og herefter malede møllen 2 gange. Det kostede godt 40.000 kr. men var godt givet ud. Møllen er nu virkelig flot, og der er 10 års garanti på arbejdet.

Som tidligere sluttelig omtalt af formanden appellerede Jette til, at nye kræfter vil søge ind iMølleudvalget.

Dirigent konstaterede: Mølleudvalgets beretning godkendt af alle.

Thinghusudvalgets beretning: Ved Inge Marie Jepsen, som bl.a. glædede sig over endnu en vellykket fængselskoncert og ny koncert i år en planlagt. Overskud her fra er uundværligt, da det gamle Thinghus stedse trænger til vedligeholdelse. I 2018 var det fugtproblemer i

                                                                          

                                                                                                                                                

stueetagen, der skulle bekæmpes, og det er sket med fugtspærre i soklen samt etablering af ventilation i rummene.

Dirigent konstaterede: Thinghusudvalgets beretning godkendt af alle.

Dagsordenens punkt 3: Regnskabaflæggelse ved kasserer, men fremlagt af revisor, Bjarne  Nielsen. Regnskab omdelt, så alle blev orienteret også på den måde. Kort referat her ud over: Igen i år stor udgift med julebelysning ( over 30.000 kr.) til udskiftning af de formentlig sidste hold mastsikringer. Fremover skulle udgifterne blive betydelig mindre. Thinghuset havde også kostet en del vedligeholdelsespenge. Foreningen som sådan vel konsolideret, men man skal hvert år fremover have fokus på helst ikke at bruge flere penge end der er indtægter for til sidst at måtte suge på lappen.

Dirigent konstaterede: Regnskabsberetningen godkendt af alle.

Punkt 4 – Dirigent konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til foreningen.

Punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant:

Følgende blev valgt efter indstilling af bestyrelsen og herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen:

Keld Jensen genvalgt til bestyrelsen / Ny i bestyrelsen: Palle Dybdal og Niels Noermark.

Valgte suppleanter til bestyrelsen:  Birgit Larsen og Ketty Sørensen.

Valgte revisorer/-suppleant:  Lene Larsen og Berit Holtebo. / Rev.suppleant: Niels Høy

Punkt 6 – Forslag til ændring af Vedtægternes §10: Fremlagt af dirigent. Efter opfordring fra Sparekassen Thy skulle denne § ændres til mere tidssvarende og korrekt. Ændret vedtægt omdelt. Kan også rekvireres senere ved henvendelse til bestyrelsen.

Dirigent konstaterede: Vedtægtsændring godkendt af alle.

Punkt 7 – fastsættelse af kontingent:

Dirigent konstaterede: Bestyrelsen forslag til uændret ved af alle.

Punkt 8 – Eventuelt. Flere henvendelser fra salen blev taget til efterretning. Bl.a. ønskede webmaster at fratræde ved lejlighed grundet sygdom.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter man gik i lag med kaffe og brød.

                                                                                                                  Referant: Keld Jensen